24V auf 12V Briechle Elektronik/Anhänger - Beleuchtungswandler/24V auf 12VArtikelBriechle Elektronik/Anhänger - Beleuchtungswandler/24V auf 12VArtikel